Hotel and Dormitory Enisia Namba in Dotonbori, Osaka

CONTACT

กรุณาติดต่อสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ กรุณาติดต่อสอบถามโดยใช้แบบฟอร์มในการสอบถามเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทางเราได้รวบรวมคำถามที่มักจะได้รับจากผู้ใช้บริการและคำตอบไว้ที่หน้า FAQ
กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนติดต่อสอบถาม หากท่านต้องการได้รับคำตอบโดยเร็ว
สามารถติดต่อสอบถามเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ผ่านทางโทรศัพท์เช่นเดียวกัน
(เอนิเชีย นัมบะ โทร +81-6-6213-8081)

Leave this empty:

NAME
COUNTRY
TEL
E-MAIL
E-MAIL (for confirmation)
BODY

ทางบริษัทได้ส่งเสริมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดตั้งระบบในการป้องกันความปลอดภัย และดำเนินการเสริมความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งให้มีการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

[การควบคุมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล]

เพื่อเป็นการรักษาความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลผู้ใช้บริการตลอดเวลา และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การรั่วไหล การแก้ไข ความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่างๆ เช่น การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยคอมพิวเตอร์และ ระบบควบคุมดูแล การให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น รวมทั้งได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด

[จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล]

ข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้รับมานั้น จะนำไปใช้ในการส่งเอกสารหรือส่งอีเมล์ เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ หรือเพื่อการแนะนำงานของบริษัทหรือใช้ในการตอบคำถามจากผู้ใช้บริการ

[ห้ามการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม]

ทางบริษัทจะทำการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

・กรณีได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ

・กรณีเปิดเผยข้อมูลแก่นิติบุคคลที่ได้รับโอนงานจากบริษัท เพื่อการให้บริการในส่วนที่ลูกค้าต้องการ

・กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกฏหมาย

[มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล]

ทางบริษัทได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

[การยืนยันตัวบุคคล]

หากลูกค้าต้องการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้อง

[การรักษากฎหมาย ระเบียบ และการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ]

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีอยู่ และทำการทบทวนรวมถึงปรับปรุงนโยบายมาตรการของบริษัทให้เหมาะสมเสมอ

Value is required
Required fields

CONTACT

Thank you very much for your inquiry.